Zen Seiryu stone Furnishing rock 20Kg. Mixed

8050327301795